Szkolenie podstawowe strażników miejskich/gminnych

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE: 19.02.2020 r.

1.Szkolenie przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników straży gminnej w programie: 

· organizacja i zadania straży gminnych · podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego. Wybrane zagadnienia dla potrzeb pracowników straży gminnych · część ogólna prawa karnego i wykroczeń · część szczegółowa prawa karnego i prawa wykroczeń · postępowanie w sprawach o wykroczenia · wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym · wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich · elementy kryminalistyki · podstawowe elementy psychologii · wybrane zagadnienia z prewencji · użycie środków przymusu bezpośredniego · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów · wybrane zagadnienia z ruchu drogowego · wybrane zagadnienia z taktyki i techniki interwencji · wybrane zagadnienia z łączności · udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej · organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie · praktyka zawodowa w macierzystej jednostce grupy max. 25 osobowe Podstawa Prawna: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 42 poz. 223 z 2011 r.) 

2. Dyżurny: 

celem kursu jest przygotowanie pracowników do podjęcia i realizacji zadań służbowych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz ujednolicenia zakresu wiadomości i umiejętności na określonym stanowisku specjalizacji zawodowej w programie: 
· obieg informacji oraz zakres i tryb przekazywania informacji · zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o zdarzeniu nadzwyczajnym · zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu · zasady przyjęcia i zdawania służby oraz ich dokumentowania · obowiązki i uprawnienia dyżurnego jednostki (dyspozytora) · zadania dyżurnego jednostki (dyspozytora) · podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad ochrony obiektów · wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do pełnienia służby dyżurnego · decyzje, rozkazy, polecenia służbowe · zasady ewidencjonowania i przechowywania broni palnej · zasady tworzenia dokumentacji z klauzulą ściśle tajne, tajne, poufne, do użytku wewnętrznego 

3. Oskarżyciel publiczny: 

celem kursu jest przygotowanie pracowników straży miejskich do występowania w roli oskarżyciela publicznego pod rządami nowych instytucji prawnych w programie: · charakterystyka postępowania sprawdzającego w sprawach o wykroczenie · oskarżyciel publiczny – prawa i obowiązki · zasady tworzenia dokumentacji procesowej w sprawach o wykroczenia · dowody rzeczowe w postępowaniach o wykroczenia · postępowania szczególne · rodzaje rozstrzygnięć i środki odwoławcze · zasady postępowania z cudzoziemcami 

4. Obowiązki właścicieli i administratorów nieruchomości w zakresie czystości, porządku i właściwego stanu sanitarnego nieruchomości oraz uprawnienia strażników miejskich w tym zakresie: 

szkolenie ma na celu zapoznanie słuchaczy z obowiązkami administratorów i właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w programie: · omówienie obowiązujących przepisów prawa · omówienie obowiązków administratora i właścicieli nieruchomości w zakresie czystości i porządku · sankcje karne za nie przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa · sankcje administracyjne za naruszenie przepisów ustawy i uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w gminie · procedury postępowania wynikające z przepisów karnych i administracyjnych · Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 132 poz. 622 z 1996 r. z późn. zmianami)

Referencje